Privātuma politika

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA BG Suits, reģ. Nr. 40103879549 (turpmāk tekstā arī "Datu pārzinis") vāc, apstrādā un uzglabā personas datus, ko bgsuits.com vāc no saviem klientiem un personām, kas apmeklē tīmekļa vietni (turpmāk tekstā arī "datu subjekts" vai "Jūs").

1.2. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., datu subjektu. Apstrāde ir jebkura darbība, kas saistīta ar Personas datiem, piemēram, to iegūšana, reģistrēšana, pārveidošana, izmantošana, aplūkošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro tiesību aktos noteiktos datu apstrādes principus un var apliecināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un glabāšana.

2.1 Datu pārzinis vāc, apstrādā un glabā personiski identificējamu informāciju, galvenokārt izmantojot Tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat, ka visa sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta saskaņā ar privātuma politikā izklāstītajiem mērķiem.

2.3 Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai sniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu konfidencialitātes politikas pārkāpumu. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties informēt Datu pārzini par jebkādām izmaiņām sniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešām personām radušies nepatiesi sniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1 Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2 Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.3 Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u. c.).
3.2 Datu pārzinis glabā un apstrādā datu subjekta personas datus tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
3.2.1. Personas dati ir nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika saņemti;

3.2.2. tik ilgi, kamēr Datu pārzinis un/vai datu subjekts var īstenot savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumu vai uzsākt vai turpināt tiesvedību saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību;

3.2.3. tik ilgi, kamēr pastāv juridisks pienākums saglabāt datus, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.2.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits likumīgs pamats personas datu apstrādei.
Beidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, beidzas arī datu subjekta datu glabāšanas periods un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti no datorsistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kuros bija attiecīgie personas dati, vai arī šādi dokumenti tiek anonimizēti.

3.3. Lai izpildītu savas saistības pret jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot jūsu personas datus uzņēmējdarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas mūsu uzdevumā veic nepieciešamo datu apstrādi, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u. tml. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu mūsu tiesiskās intereses, ja nepieciešams, sagatavojot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.4. Apstrādājot un uzglabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu vai jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Sīkfailu pārvaldība

4.1 Mēs izmantojam piekrišanas rīku "Real Cookie Banner", lai pārvaldītu mūsu izmantotās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (izsekošanas pikseļi, tīmekļa bākas u. c.) un ar tām saistītās piekrišanas. Plašāka informācija par to, kā darbojas rīks "Real Cookie Banner", ir atrodama vietnē https://devowl.io/rcb/data-processing/.

4.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats šajā kontekstā ir Regulas (EK) Nr. VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir izmantoto sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju pārvaldība un ar to saistītās piekrišanas.

4.3. Personas datu sniegšana nav nedz līgumiski prasīta, nedz arī nepieciešama līguma noslēgšanai. Jums nav pienākuma sniegt personas datus. Ja jūs nesniedzat personas datus, mēs nevarēsim pārvaldīt jūsu piekrišanu.

5. Datu subjekta tiesības

5.1 Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem jums ir tiesības:
5.1.1. piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim (datu pārnesamība);
5.1.2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
5.1.3. dzēst savus personas datus ("tikt aizmirstam"), izņemot gadījumus, kad likums nosaka datu saglabāšanu;
5.1.4. atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
5.1.5 Ierobežot jūsu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs uz laiku pārtrauktu apstrādāt visus jūsu personas datus;
5.1.6. vērsties Datu inspekcijā.
Jūs varat iesniegt pieprasījumu izmantot savas tiesības, nosūtot elektronisku pieprasījumu mūsu klientu atbalsta dienestam uz adresi [email protected].

6. Komerciāli paziņojumi

6.1. Datu pārzinis komerciālos paziņojumus par Datu pārziņa precēm un/vai pakalpojumiem un citus paziņojumus, kas nav tieši saistīti ar jums pārdotajām precēm (piemēram, reklāmas, klientu aptaujas, biļeteni, īpašie piedāvājumi, konkursi), nosūta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai ar jūsu piekrišanu.

6.2. Ja esat piekritis saņemt šādus paziņojumus, bet kādā brīdī nolemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, varat atteikties, izmantojot vienu no šādiem veidiem:

6.2.1. izvēlēties saiti "atteikties" vai "atteikties no abonēšanas" vai sekot atteikšanās norādījumiem, kas var būt ietverti šādā ziņojumā;
6.2.2. rakstot mums uz [email protected]. Šādā gadījumā, lūdzu, norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un norādi, ka vairs nevēlaties saņemt ziņojumus.

6.3 Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt pakalpojumu apjomu un veidu, ko esat izvēlējies saņemt no Sabiedrības.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1 Šī Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.2 Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē bgsuits.com.

Satura rādītājs

© 2014 - 2024 BG Suits - Visas tiesības aizsargātas
Izstrādāts ar quo build

Pārslēgt valodu

×